Ogłoszenia i komunikaty
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
20.08.2014

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2014/2015, są przyjmowane:
  • do 15 września 2014 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • do 15 października 2014 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16, pokój nr 20 i 21, w godzinach urzędowania. /Formularze wniosków można pobrać w OPS/.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym, mogą się ubiegać, zamieszkali na terenie gminy Strzelce Opolskie uczniowie wszystkich typów szkół.
Pomoc materialna może być przyznana w formie:
  1. stypendium szkolne,
  2. zasiłek szkolny

Ustalenie prawa do pomocy materialnej następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej /pełnoletniego ucznia/ lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie OPS w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16, pokój nr 20, 21, tel. 77/463-08-77 lub 77/463-08-78 albo u dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2014-08-20 13:09:53)